ภาพกิจกรรม
ลงพื้นที่เพื่อสำรวจประชาคม ในพื้นที่ตำบลห้วยชมภู

clock 10 มี.ค. 2562 view 200 ครั้ง

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานร่วมกับ กำนัน ส.อบต. และผู้นำชุมชน ร่วมกันทำประชาคมสำรวจความต้องการของชาวบ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น