นายประสิทธิ์ แซ่หมี่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
 
การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 
     
ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 09/09/52+  ระบบยื่นคำร้อง (แจ้งเหตุดินสไลด์)
+  ระบบยื่นคำร้อง (สำหรับเจ้าหน้าที่)

หัวข้อกระทู้ พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560


มีสาระ และวิธีการเป็นแนวทางการปฏิบัติอย่างไรบ้างคะ


1.179.169.237

โดยคุณ : จันทกานต์  
วันที่โพสต์ : 2018/04/29
E-mail:
 ความคิดเห็นที่ : 1                           วันที่โพสต์ : 2017-09-19

ตามเอกสารประกอบการอบรม โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล ของอบต.ห้วยชมภูคะ1.179.169.237
โดยคุณ :
 E-mail:


 ความคิดเห็นที่ : 2                           วันที่โพสต์ : 2017-09-19


เอกสารสุรุปคราวๆตามนี้นะครับ1.179.169.237
โดยคุณ :
 E-mail:


 ความคิดเห็นที่ : 3                           วันที่โพสต์ : 2017-09-19


เอกสารไว้ศึกษาคราวๆ นะคะ1.179.169.237
โดยคุณ :
 E-mail:


 ความคิดเห็นที่ : 4                           วันที่โพสต์ : 2017-09-21

มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จาก 5 วิธี เหลือแค่ 3 วิธี คือ วีธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง ครับ ในส่วนวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก็จะมี วิธีปลีกย่อย 3 วิธีคือ วิธีตลากอิเล็กทรอนิกส์ (E-market) วิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (E bidding) และวิธีสอบราคา ซึ่งใช้กรณีไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต หรืออินเตอร์เน็ตไม่เสถียรเท่านั้นครับ1.179.169.237
โดยคุณ :
 E-mail:


 ความคิดเห็นที่ : 5                           วันที่โพสต์ : 2017-09-22

สาระ พรบ. และระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ วันที่ 23 สิงหาคม 2560
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ วันที่ 24 สิงหาคม 2560
3. มาตรา 120 แห่ง พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหาย หรือปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือสนับสนุนให้กระทำความผิดดังกล่าว ผู้นั้นต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้ข้างต้น
4. ระเบียบฯ ข้อ 9 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (e-GP) และให้ใช้เอกสารที่จัดพิมพ์จากระบบ e-GP เป็นเอกสารประกอบการดำเนินการตามระเบียบ
5. ระเบียบฯ ข้อ 11 เมื่อได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และเมื่อหัวหน้าหน่วยงานฯ เห็นชอบแผนแล้วให้เจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่แผนในระบบของกรมบัญชีกลาง (e-GP) ,หน่วยงาน และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ของหน่วยงานนั้น
6. ระเบียบฯ ข้อ 20 การแบ่งซื้อแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกัน เพื่อให้วิธีการซื้อหรือจ้างหรืออำนาจในการสั่งซื้อหรือจ้างเปลี่ยนไป จะกระทำไม่ได้
7. คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ตามระเบียบฯ ข้อ 25 มีจำนวน 5 คณะ ดังนี้
(1) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(2) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา
(3) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก
(4) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(5) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะ รายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานภายในระยะเวลาที่กำหนด
8. ระเบียบฯ ข้อ 27 มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่การตรวจรับพัสดุให้ถือมติเอกฉันท์ (ทั้งการซื้อหรือการจ้าง)

9. วิธีการซื้อหรือจ้าง ตามระเบียบฯ ข้อ 28 กระทำได้ 3 วิธี คือ
(1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป มี 3 วิธี
(ก) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market)
(ข) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
(ค)วิธีสอบราคา (กรณีที่หน่วยงานนั้นไม่มีระบบอินเตอร์เน็ต)

(2) วิธีคัดเลือก ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก จัดทำหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่า 3 รายเข้ายื่นเสนอราคา
การซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ให้ใช้กรณีดังต่อไปนี้
(ก) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้วไม่ได้ผล
(ข) เป็นพัสดุที่มีคุณลักษณะเฉพาะ หรือจ้างจากผู้ที่มีชำนาญเป็นพิเศษ มีทักษะสูง และผู้ประกอบการมีจำนวนจำกัด
(ค) ความจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งหากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปจะไม่ทันต่อความต้องการ
(ง)มีข้อจำกัดทางเทคนิคที่จำเป็นจะต้องระบุยี่ห้อ
(จ) ต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ โดยซื้อผ่านองค์การระหว่างประเทศ
(ฉ) เป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ
(ช) งานซ่อมที่จำเป็นจะต้องถอดตรวจให้ทราบความชำรุดเสียหายก่อน จึงจะประมาณค่าซ่อมแซมได้
(ซ) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ตามข้อ (ก) – (ซ) ให้ดำเนินการโดยคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก
(3) วิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติรายใดรายหนึ่งเข้ายื่นข้อเสนอ หรือเข้ามาเจรจาต่อรองราคา
การซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ให้ใช้กรณีดังต่อไปนี้
(ก) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือกแล้วไม่ได้ผล
(ข)การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท
(ค) การจัดซื้อจัดจ้างที่มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว
(ง) มีความจำเป็นต้องใช้กรณีเหตุฉุกเฉิน (อาทิ สาธารณภัย , โรคระบาด) หากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกจะทำให้ล่าช้าและอาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง
(จ) เป็นงานซื้อหรือจ้างที่เกี่ยวพันกับงานที่ได้ทำการซื้อหรือจ้างไว้ก่อนแล้ว
(ฉ) พัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ
(ช)จัดซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่จำเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง
(ซ) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามข้อ (ก) – (ซ) ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงดำเนินการเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติรายใดรายหนึ่งเข้ายื่นข้อเสนอ หรือเข้ามาเจรจาต่อรองราคา ยกเว้นข้อ (ข) ให้ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่
1.179.169.237
โดยคุณ :
 E-mail:


ตอบกระทู้
รูปภาพ : 

รูปภาพจะต้องมีขนาดไม่เกิน 550 * 412
Code: 
    ป้อนตัวเลขที่ท่านเห็น *
โดย: 
E-mail:
   
 
   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ต.ห้วยชมภู อ.ห้วยชมภู จ.เชียงราย 57000
Tel. 053-000000 Email : info@huaychompu.go.th
?Copyright 2016. huaychompu.go.th All rights reserved. Powered by
TNMEDIA