นายประสิทธิ์ แซ่หมี่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
 
การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 
     
ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 09/09/52+  ระบบยื่นคำร้อง (แจ้งเหตุดินสไลด์)
+  ระบบยื่นคำร้อง (สำหรับเจ้าหน้าที่)

หัวข้อกระทู้ เอกสารที่ใช้ประกอบรายงานผลการดำเนินงานของโครงการต่างๆที่กองทุนสปสช.ต.ห้วยชมภูสนับสนุนมีไรบ้างคะ122.155.45.124

โดยคุณ : นันธิชา  
วันที่โพสต์ : 2017/09/28
E-mail:
 ความคิดเห็นที่ : 1                           วันที่โพสต์ : 2017-09-28

มีรายละเอียดอยู่ในเอกสารดาวน์โหลดนะคะ เป็นแบบฟอร์ต่างๆ เข้าไปดูได้คะ122.155.45.102
โดยคุณ :
 E-mail:


 ความคิดเห็นที่ : 2                           วันที่โพสต์ : 2017-09-28

เอกสารประกอบการจัดทำรายงานส่งกองทุนฯ
ประจำปีงบประมาณ 2560
1. หนังสือนำส่งรายงานผลการดำเนินงาน
2. รายงานผลการทำประชาคม
3. บันทึกข้อตกลง
4. โครงการที่ได้รับการอนุมัติ
5. หนังสือเชิญวิทยากร
6. หนังสือตอบรับจากวิทยากร/หน่วยงานที่สังกัด
7. สำเนาใบสำคัญรับเงินที่รับเงินจากกองทุน
8. ตารางการฝึกอบรมหรือกำหนดการฝึกอบรม
9. ใบลงทะเบียนลายมือชื่อของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ให้มีจำนวนที่สอดคล้องกับกิจกรรมนั้น ๆ
โดยให้คิดเป็นรายหัวของค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง
10. ใบสำคัญรับเงินค่าวิทยากร, แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และแนบประวัติวิทยากร
11. ใบสำคัญรับเงินค่าอาหารกลางวัน แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ใบสำคัญรับเงินค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
12. ใบสำคัญรับเงินค่าสถานที่ แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
13. ใบเสร็จรับเงินค่าวัสดุในการอบรม, จ้างเหมาถ่ายเอกสาร, ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย, ค่าจ้างเหมา ทำแผ่นพับ, ค่าจ้างเหมาทำคู่มือในการอบรม, ค่าจ้างเหมาจัดทำรูปเล่มรายงาน พร้อม CD
(จะต้องแนบใบตรวจรับพัสดุทุกรายการในข้อนี้)
14. เอกสารประกอบการอบรม, แผ่นพับ, ตัวอย่างคู่มือ, ฯลฯ ที่ใช้ในการอบรมทั้งหมด
15. รูปป้ายโครงการที่มีเครื่องหมายของ สปสช. และเทศบาลนครเชียงราย
16. รูปกิจกรรม เช่น รูปพิธีเปิด, วิทยากรบรรยาย, รูปป้ายโครงการ, รูปผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด, รูปกิจกรรมออกเยี่ยม, รูปกิจกรรมรณรงค์ รูปในการอบรมจะต้องเป็นรูปปัจจุบันเท่านั้น
17. CD เฉพาะรูปกิจกรรม
18. ตัวอย่างแบบทดสอบก่อน-หลังการอบรม แบบประเมินคะแนน (กรณีเป็นโครงการอบรม)
19. แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงาน
หมายเหตุ
- การจัดซื้อวัสดุ การจ้างเหมาจัดทำต่าง ๆ จะต้องมีการตรวจรับพัสดุทุกครั้งโดยใช้ใบตรวจรับพัสดุ
- การจัดซื้อวัสดุ จะต้องบอกรายละเอียดของวัสดุ เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร A4/80 แกรม/500 แผ่น
- การจ้างเหมาจัดทำ ฯลฯ จะต้องบอกรายละเอียดของวัสดุที่ใช้จัดทำด้วย เช่น
จ้างทำป้าย = เป็นป้ายไวนิล ขนาดกว้าง 1 เมตร x ยาว 3 เมตร
จ้างทำแผ่นพับ = เป็นแผ่นพับขนาด A4 พับ 3 ใช้กระดาษ 70 แกรม 4 สี
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร หรือคู่มือ ใช้กระดาษขนาด A4 / 70 แกรม พร้อมเย็บเล่มเข้าปก

ตัวอย่าง

หนังสือนำส่งรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยชมภู

สถานที่....................................................
วันที่.........................................
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ...........................................................................................
เรียน ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยชมภู
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการดำเนินงานพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 เล่ม
2. CD รูปกิจกรรม จำนวน 1 แผ่น
3. เงินคงเหลือ (ถ้ามี) จำนวน............................บาท
ตามที่ (หน่วยบริการ/กลุ่ม/องค์กร/ชุมชน........................................................................)
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยชมภู เพื่อดำเนินกิจกรรม (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค หรือฟื้นฟูสภาพ) ในชุมชน ตามโครงการ......................................
............................................................ประจำปีงบประมาณ...................จำนวนเงิน....................บาท นั้น
บัดนี้ (หน่วยบริการ/กลุ่ม/องค์กร/ชุมชน........................................................................) ได้ดำเนินงานตามโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานพร้อมส่งเงินคงเหลือ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(...................................)
(หน่วยบริการ/กลุ่ม/องค์กร/ชุมชน)


โทรศัพท์..............................
โทรสาร...............................
122.155.45.102
โดยคุณ :
 E-mail:


ตอบกระทู้
รูปภาพ : 

รูปภาพจะต้องมีขนาดไม่เกิน 550 * 412
Code: 
    ป้อนตัวเลขที่ท่านเห็น *
โดย: 
E-mail:
   
 
   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ต.ห้วยชมภู อ.ห้วยชมภู จ.เชียงราย 57000
Tel. 053-000000 Email : info@huaychompu.go.th
?Copyright 2016. huaychompu.go.th All rights reserved. Powered by
TNMEDIA