นายประสิทธิ์ แซ่หมี่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
 
การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 
     
ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 09/09/52+  ระบบยื่นคำร้อง (แจ้งเหตุดินสไลด์)
+  ระบบยื่นคำร้อง (สำหรับเจ้าหน้าที่)
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
 
เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์มรับรองสถานะของครัวเรือน
 
แบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2560
 
ตัวอย่างกรอกแบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
 
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจเพื่อแสดงตนในการดำรงชีวิตอยู่และมอบอำนาจให้รับเงินเบี้ยยังชีพ
 
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการมีชีวิตอยู่สำหรับผู้รับเบี้ยยังชีพ
 
แบบฟอร์มคำขอบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
แบบฟอร์มการต่อบัตรคนพิการ
 
แบบฟอร์มใบลา
 
แบบฟอร์มใบสมัครศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
แบบฟอร์มทะเบียนพาณิชย์
 
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
 
แบบฟอร์มขอข้อมูลข่าวสาร
 

 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ต.ห้วยชมภู อ.ห้วยชมภู จ.เชียงราย 57000
Tel. 053-000000 Email : info@huaychompu.go.th
?Copyright 2016. huaychompu.go.th All rights reserved. Powered by
TNMEDIA