srgtdesg
sdgdfgdfgdf 
 
การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 
     
ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 09/09/52+  ระบบยื่นคำร้อง (แจ้งเหตุดินสไลด์)
+  ระบบยื่นคำร้อง (สำหรับเจ้าหน้าที่)
สำนักปลัด    
 นายจดุพล อินต๊ะสงค์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายพงษ์ทวี พงษ์พันธุ์ชัชวาล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายชาติสยาม เวียงคำ
หัวหน้าสำนักปลัดว่าที่ร้อยตรีปรัชญา ปั่นเกี่ยง
นิติกร


นางสาวอนุสรา อะจิมา
นักจัดการงานทั่วไป


นางสาวรฐษร ศรีสมบัติ
นักพัฒนาชุมชน


สิบเอกคฑากร มุงเมฆ
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวจันทิมา ลัญจรังสิมาเลิศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางณัฐณิชา ทะรินทร์
นักทรัพยากรบุคคล


นายสมชาติ พัฒนะอนันต์กุล
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวกุญช์ณิชา เขมวนา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายสุรศักดิ์ รู้บุญ
พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดหนัก


นางสาวจันทกานต์ จันทร์ทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายจักรพงษ์ เขื่อนเพชร
พนักงานขับรถยนต์


นายไชโย แมเชกู่
คนงานทั่วไป

 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ต.ห้วยชมภู อ.ห้วยชมภู จ.เชียงราย 57000
Tel. 053-000000 Email : info@huaychompu.go.th
?Copyright 2016. huaychompu.go.th All rights reserved. Powered by
TNMEDIA