นายประสิทธิ์ แซ่หมี่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
[ค้นหาในเว็บไซต์]
การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 
     
ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 09/09/52

ข้อมูลทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2538 มีนายซาน พร่านเจริญกุล เป็นกำนันตำบลห้วยชมภูและเป็นประธานสภาห้วยชมภู
คนแรก สภาตำบลห้วยชมภูมีเขตรับผิดชอบ 11 หมู่บ้าน ต่อมาเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 สภาตำบลห้วยนชมภูได้ยกฐานะเป็น องค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยชมภู ปี พ.ศ.2544 นายไพรวัลย์ ลิ่วสกุลฟดี ได้รับเลือกจากสภาให้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ปี พ.ศ.2548 นายนิคม
สวัสดีชัยกุล ได้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู คนแรกที่มาจากการเลือกตั้ง ปี พ.ศ.2552 นางเรณู ธรรมบัณฑิต ได้รับเลือกให้เป็น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู และครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 ปัจจุบันนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
คือ นายประสิทธิ์ แซ่หมี่ ได้รับการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556
ที่ตั้งตำบลห้วยชมภู
ตำบลห้วยชมภูเป็ฯตำบลที่มีอาณาเขตกว้างขวาง มีพื้นที่ติดต่อกับหลายตำบล และเป็นเขตติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ตำบลเป็นภูเขาสูง
สลับซับซ้อน ซึ่งยากต่อการประสานงานและการติดต่อราชการของราษฎรในตำบล โดยมีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่,ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลดอยฮาง.ตำบลป่าอ้อดอนชัย,ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย,ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัด
เชียงราย
ทิศใต้ ติดต่อโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว, ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลวาวี อำเภอวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย,ตำบลแม่นาวาง, อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
เนื้อที่
ตำบลห้วยชมภู มีเนื้อที่ประมาณ 259 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 161,875 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ต.ห้วยชมภู อ.ห้วยชมภู จ.เชียงราย 57000
Tel. 052-024711-2 Fax. 052-024711 Email : info@huaychompu.go.th [Admin]
Copyright 2016. huaychompu.go.th All rights reserved. Powered by
TNMEDIA