นายประสิทธิ์ แซ่หมี่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
[ค้นหาในเว็บไซต์]
การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 
     
ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 09/09/52
ประกาศ การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ....อ่านต่อ
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธฺ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่เดือนตุลาคม ....อ่านต่อ
ประกาศ การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 ....อ่านต่อ
ประกาศการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป ....อ่านต่อ
ประกาศการริบหลักประกันสัญญา ....อ่านต่อ
ประกาศ อบต.ห้วยชมภู เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ....อ่านต่อ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2561 ....อ่านต่อ
รายละเอียดและวิธีการประเมินสมรรถนะ การรับสมัครแต่ละตำแหน่งแนบท้ายประกาศอบต.ห้วยชมภู ....อ่านต่อ
ประกาศจัดสรรเงินหลักประกันสัญญาเข้าเป็นเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ....อ่านต่อ
ประกาศการริบหลักประกันสัญญา ....อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบชำระภาษีประจำปี 2561 ....อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ....อ่านต่อ
การควบคุมภายในและตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ....อ่านต่อ
ตารางกำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ด้วยเงินสด ประจำเดือนตุลาคม 2560 (งบประมาณ 2561) ....อ่านต่อ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ....อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ภาค ค (สอบสัมภาษณ์) ....อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ....อ่านต่อ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2560 ....อ่านต่อ
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 แบบ ผด.3 งวดที่ 1 (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560) ....อ่านต่อ
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ....อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 ....อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบชำระภาษีประจำปี 2560 ....อ่านต่อ
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ....อ่านต่อ
haxx ....อ่านต่อ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกกน้อย หมู่ที่ 5 งบประมาณ 396,000 บาท ....อ่านต่อ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่มเย็น หมู่ที่ 11 งบประมาณ 288,000 บาท ....อ่านต่อ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ 1 งบประมาณ 178,000 บาท ....อ่านต่อ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ 1 งบประมาณ 299,000 บาท ....อ่านต่อ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจะคือ หมู่ที่ 10 งบประมาณ 599,500 บาท ....อ่านต่อ
โครงการปรับเกรดขยายถนนบ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 8 งบประมาณ 72,000 บาท ....อ่านต่อ
โครงการปรับเกรดถนนบ้านห้วยแก้ว (หย่อมบ้านจะนู) เชื่อมต่อบ้านป่าลัน บ้านห้วยแก้ว งบประมาณ 60,000 บาท ....อ่านต่อ
แผนพัฒนาสามปี 2559 ....อ่านต่อ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2559 ....อ่านต่อ
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559 ....อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบชำระภาษีประจำปี 2559 ....อ่านต่อ
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ....อ่านต่อ
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ต.ห้วยชมภู อ.ห้วยชมภู จ.เชียงราย 57000
Tel. 052-024711-2 Fax. 052-024711 Email : info@huaychompu.go.th [Admin]
Copyright 2016. huaychompu.go.th All rights reserved. Powered by
TNMEDIA