ข่าว
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ

clock 19 มี.ค. 2562 view 276 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ 1) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปางขอน หมู่ที่ 7 2) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านร่มเย็น หมู่ที่ 11 และ 3) โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านผาลั้ง หมู่ที่ 4 จึงประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างให้ผู้ที่สนใจทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบ