ข่าว
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ

clock 24 เม.ย. 2562 view 230 ครั้ง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงขอประกาศเผยแพร่ราคากลางให้ผู้ที่สนใจทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)